تبلیغات
                                                                                             
 
       

        مقیاس :

                                                                                                                                                                                                                                                               
           

            پایین تر             از60

           

            بین 60 تا             90

           

            بین 90 تا             110

           

            بین 110             تا 130

           

            بالاتر از             130

           

            هوش بسیار پایین

           

            هوش پایین

           

            هوش معمولی

           

            هوش بالا

           

            هوش فوق العاده

           

            Very low IQ

           

            Low IQ

           

            Normal IQ

           

            High IQ

           

            Very High IQ